PLAN RÓWNOŚCI PŁCI

Nadrzędną zasadą obowiązującą w Acellmed sp. z o.o. jest zapewnienie w organizacji równości płci i unikanie wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć biologiczną i kulturową, ale także m.in. na orientację seksualną, religię, narodowość czy grupę etniczną. Mając na uwadze powyższe, Acellmed wprowadza do swojej organizacji politykę równości płci (ang. gender equity plan, GEP) i przeciwdziałania dyskryminacji.

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, She figures 2021

Gender in research and innovation – Statistics and indicators, Publications Office, 2021

Breaking Barriers: towards more gender-responsive and equitable health systems

World Health Organization. Parma Divya, Cesar VIctoria, Barros Aluisio, Ewerling Fernanda, Shirin Heidari, Magar Veronika. Gender, Rights and Equity – Diversity, Equity and Inclusion (GRE), Health Workforce (HWF). World Health Organization (2019)

How can gender equity be addressed through health systems?

World Health Organization. Regional Office for Europe, Health Evidence Network, European Observatory on Health Systems and Policies & Payne, Sarah. (‎2009)‎. How can gender equity be addressed through health systems?. World Health Organization Regional Office for Europe.