Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2

Firma ACELLMED Sp. z o.o., Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Uniwersytet Wrocławski – Wydział Biotechnologii, nawiązały współpracę na rzecz realizacji  projektu dofinansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach „Konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA.”  w ramach naboru ABM/2021/5.

Projekt nosi nazwę:  „Mutation-resistant nano therapeutics inhibiting infection progress of RNA-virus, SARS-CoV-2.”

CEL PROJEKTU – rozwój aktywności i działalności badawczo-rozwojowej i konkurencyjności poprzez realizacje prac B+R, których efektem będzie lek do zastosowania w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym celu zostanie opracowany nanoterapeutyk oparty na liposomach. Cel zostanie osiągnięty do października 2025.

Głównym celem naukowym opracowanie skutecznej terapii zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Acellmed, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Uniwersytet Wrocławski dążą do opracowania leku mogącego znaleźć zastosowanie w leczeniu postępu choroby COVID-19.

Założenia projektu:

  • opracowanie optymalnej formulacji nanoterapeutyku łączącego peptyd-liposom,
  • przeprowadzenie badań leku na modelu komórkowym in vitro w celu charakterystyki funkcjonalnej opracowanego preparatu, udowodnienia hamowania powstawania syncytiów oraz oceny toksyczności nieswoistej w modelu in vitro,
  • badania przedkliniczne leku na modelu małych zwierząt (mysz, chomik) w zakresie oceny toksyczności nieswoistej oraz oceny skuteczności terapeutyku w modelu in vivo,
  • równolegle prowadzone prace w obszarze optymalizacji procesu wytwarzania leku w zgodzie ze standardami GLP/GMP dla przyszłego zastosowania leku u ludzi w badaniu klinicznym, oraz możliwości przyszłej komercjalizacji produktu,
  • rozwój innowacyjnych technologii w obszarze RNA – dzięki opracowaniu 1 nanoterapetyku w oparciu o liposom;
  • Obniżenie ryzyka hospitalizacji osób zarażonych SARS-COV-2, a tym samym zwiększenie wydolności systemu opieki zdrowotnej;
  • zapobieganie przedwczesnemu zgonowi, ratowanie życia i uzyskanie pełnego wyzdrowienia dla pacjentów, którzy nie mogą się zaszczepić lub zostali zarażeni mutacją, na którą nie wykształcili odporności;
  • poszerzenie zakresu zastosowania biotechnologii w obszarze RNA dzięki współpracy i transferowi wiedzy i know how między sektorem biznesu a jednostkami badawczymi (w tym upowszechnienie wyników projektu poprzez publikacje oraz współpracę 1 przedsiębiorstwa i 2 jednostek naukowych).

Okres realizacji projektu:  01.01.2022-31.10.2025

Wartość projektu:

  • Całkowity koszt projektu: 19 403 381,30 zł
  • Wartość dofinansowania: 18 204 731,30 zł