Klauzula dla osób kontaktujących się

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową : biuro@acellmed.pl
 3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust.1. lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane hostingodawcy poczty e-mail, firmom zajmującym się wsparciem IT, hostingodawcy strony www.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym momencie.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla osób wnioskujących o realizację praw przysługujących im na mocy RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: biuro@acellmed.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane jako kategoria odnośnych danych takich jak: imię i nazwisko, adres, będą w celu realizacji praw takich jak:

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;

– Prawo do sprostowania danych;

– Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

– Prawo do ograniczenia przetwarzania;

– Prawo do przenoszenia danych;

– Prawo do sprzeciwu

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art.6. ust.1.lit.f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., firmom świadczącym pomoc prawną, hostingodawcy poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, firmom zajmującym się wsparciem IT oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawa, a ich niepodanie uniemożliwi realizację Pani/Pana praw.
 6. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla pacjenta wykonującego test na COVID-19

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: biuro@acellmed.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
  1. wykonania badań laboratoryjnych pod kątem zakażenia COVID-19 oraz prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2. wykonania umowy w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3. rozliczeń finansowo-księgowych w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami z zakresu rachunkowości.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Śląskiemu Parkowi Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o., hostingodawcy poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, bankom, firmom zajmującym się wsparciem IT, firmie zajmującej się obsługą kadrowo księgową oraz innym uprawnionym na mocy prawa podmiotom.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 7. a) dokumentacja medyczna – przez okres wskazany w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 8. b) dokumentacja finansowo-księgowa przez okres wskazany w przepisach prawa z zakresu rachunkowości – tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji umowy. Ich niepodanie uniemożliwi wykonanie testu.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

Klauzula dla kontrahenta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony kontrahenta

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: biuro@acellmed.pl
 3. W sytuacji gdy jest Pani/Pan przedstawicielem naszego Kontrahenta Pani/Pana dane osobowe
 • przetwarzane będą w celu:
  • nawiązywania i utrzymania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora -art. 6 ust.1 lit. f RODO
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • Pani/Pana dane pozyskaliśmy:
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z rejestrów podmiotów gospodarczych (KRS,CEIDG,GUS), ogólnodostępnych źródeł – w tym stron internetowych podmiotu który Pani/Pan reprezentuje;
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.
 • Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

 1. W sytuacji gdy jest Pani/Pan naszym Kontrahentem, -stroną łączącej nas umowy Pani/Pana dane osobowe
  1. przetwarzane będą w celu:
   • realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
   • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych – Internet (rejestry podmiotów gospodarczych takie jak CEIDG, KRS, GUS, strony internetowe. Ponadto podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Poczcie Polskiej S.A., hostingodawcy poczty e-mail, firmom zajmującym się wsparciem IT, bankom, do Urzędu Skarbowego oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

– w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – do zakończenia negocjacji lecz nie dłużej niż rok od ostatniego kontaktu.

– w sytuacji zawarcia umowy przez czas jej realizacji, a następnie do upływu roszczeń z umowy. Dane z dokumentów finansowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa z zakresu rachunkowości – tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będą przetwarzane do wniesienia sprzeciwu lecz nie dłużej niż to konieczne do osiągniecia wskazanego celu.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych wyrażenia sprzeciwu.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACELLMED sp. z o.o., ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C, 41-800 Zabrze, KRS: 0000800438, NIP: 6482795879, REGON: 384176690,
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: biuro@acellmed.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  1. na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
  2. na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail, firmom zajmującym się wsparciem IT, Poczcie Polskiej S.A., oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.